Inmiddels weten we dat het fenomeen “Ons team werkt niet goed, er zijn conflicten.” zelden ontstaat op intermenselijk niveau maar nagenoeg altijd te maken heeft met onduidelijke doelstellingen, niet helder technisch proces, taakconflicten en/of een gebrek aan eerlijke feedback. Zaken die op managementniveau liggen en zich uiten op teamniveau. Dat is goed nieuws, want hieraan kan je als leidinggevende werken.

Er hoeven niet noodzakelijk ‘conflicten’ te zijn om de teamwerking op een hoger niveau te tillen! Hiervoor hebben we een teameffectiviteitsdiagnose ontwikkeld.

Onze Teamdiagnose is zó opgebouwd dat sterkte en eventuele zwakheden in de manier waarop een team werkt en aangestuurd wordt snel zichtbaar worden. Ze maakt onderscheid tussen wat er in het sociale en technische systeem gebeurt en kijkt daarbij naar de waardeketen.

Deze concepten werden in module 1 besproken.

Het model bestaat uit 3 niveaus:

  • Doel: wat willen we samen bereiken?
  • Voorwaarden: we kunnen waarde creëren in een sluitende waardeketen
  • Uitvoering: hoe gaan we de dingen doen?

De 3 niveaus

Niveau 1: Doel – wat willen we samen bereiken?

Is ons doel wel wat we écht willen bereiken? Kun je er een ‘waarom’ bij vragen? Heeft iedereen hetzelfde beeld bij dit doel? Is dit doel een STREVEN of iets concreet wat binnen een bepaalde tijd te realiseren is?

Niveau 2: Voorwaarden – we kunnen waarde creëren in een sluitende waardeketen

De team-diagnose heeft als principe:

Alles wat het team doet, staat in het teken van WAARDECREATIE.

Anders zijn we bezig met elkaar bezig te houden. De teamdiagnose bevraagt dit.

Wat willen we wél en zelfs méér doen en waar zouden we mee moeten ophouden omdat het geen waarde voor de klant/opdrachtgever oplevert?

Wat is er nu nodig zodat het team en de individuele teamleden waarde kunnen creëren, dus het doel kunnen realiseren?

Niveau 3: Uitvoering – hoe gaan we de dingen doen?

Hier gaat het over het concrete HOE. We kennen nu het doel, we weten in grote lijnen hoe we daar gaan komen, maar dat kan dan nog op allerlei manieren gerealiseerd worden. Welke operationele keuzes maken we?

Vandendriesche leerde ons hier: dit is het gebied waar je je als leidinggevende niet mee bemoeit. Dit is de expertise van je mensen. Zolang het doel maar bereikt wordt onder de gestelde voorwaarden ligt hier de professionele vrijheid van degenen die het uitvoeren.

Twee dimensies:

Elk van de drie niveaus wordt bekeken vanuit:

  • De sociale kant: Wat wordt hier van de MENS gevraagd?
  • De technische kant: Wat wordt hier van het TECHNISCH PROCES gevraagd?

Veel modellen kijken óf alleen naar de mens, óf alleen naar het technische systeem. En daar gaat het dan vaak fout.

Heldere, goed lopende relaties tussen mensen onderling én tussen mensen en het technisch proces, bepalen immers de mate waarin de waarde makkelijker of moeilijker gecreëerd wordt.

Teameffectiviteitsdiagnose schema

Op de volgende pagina’s vind je onze diagnose:

Doel

Voorwaarden (Team)

Voorwaarden (Teamleden)

Uitvoering

Teamontwikkeling op basis van het teameffectiviteitsdiagnose model

Het teamdiagnose model kan als handleiding dienen om de ‘sterkte’ en de ‘zwakte’ van het team op te sporen. Hiervoor kan je het model aan alle teamleden bezorgen en is het wel nodig om dit toe te lichten.

Teamleden kunnen de items scoren: dit kan bijvoorbeeld door alle items een kleur te geven:

Groen = helemaal akkoord

Orange = gedeeltelijk akkoord

Rood = onvoldoende ingevuld voor het team

Als leidinggevende kan je de scores verzamelen en een synthese aan het team presenteren. Dit is dan de basis om een actieplan met het team op te stellen.

Het loont vaak om deze aanpak door een externe coach te laten begeleiden. Dit geeft je als leidinggevende de ruimte om volledig in jouw rol als ‘leidinggevende’ te kunnen aanwezig zijn. En je hoeft dan niet de rol van ‘facilitator’ van het proces op te nemen.

Van diagnose naar concrete veranderingen? Hoe doe je dat?

Het is niet voldoende dat problemen aan het licht komen en uitgesproken worden. De volgende stap is: wat gaan we hieraan doen?

Ook hiervoor bestaan er meerdere methodes. Een vaak geschikte methodiek is de aanpak van ‘oplossingsgericht coachen’ (Module 8: Oplossingsgericht coachen). Deze methode kan ook in groep toegepast worden.