Teamontwikkeling

 • Wordt je gedragen door je team of geremd?
 • Waarom  functioneert het ene team en het andere niet?
 • Wat heb je nodig en wat verwacht je van elkaar?
 • Hoe breng je elkaar in je kracht?

Met je team exploreren we stap voor stap waar het stropt en waar de kracht ligt. Samen werken wordt fun! Dit is wat je van ons mag verwachten.

Wanneer het team je energie vreet brengen we je op het punt waar je weer door je team gedragen wordt.

Zo fijn is het om te werken in een ‘topteam’, zo energie vretend is het wanneer het team je remt.

Teamontwikkeling is geen losstaande activiteit, maar sluit aan bij de realiteit en fase waarin een team zich in zijn ontwikkeling bevindt. Wij kunnen je team ondersteuning bieden op zijn tocht naar een topteam. Afhankelijk van de bestaande teamwerking kan een interventie leiden tot verbetering op vijf niveau’s:

 1. Visie en doel: er is helderheid en een gedeelde visie over wat het team dient te bereiken en waarom.
 2. Rollen en verantwoordelijkheden: er is helderheid over wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe het geheel samenhangt.
 3. Samenwerkingsafspraken: er zijn duidelijke afspraken over hoe er ‘taakgericht’ samengewerkt wordt, hoe beslissingen genomen worden, communicatie verloopt, hoe en waarover vergaderd wordt, …
 4. Interpersoonlijke relaties: er zijn duidelijke afspraken hoe er ‘relatiegericht’ samengewerkt wordt, normen, waarden en gedrag van het team.
 5. Leiderschapsstijl: er is helderheid over welke ‘leiderschapsstijl’ het team nodig heeft en hoe de machtsverdeling verloopt.

Vaak worden wij geconsulteerd wanneer de samenwerking in een team niet vlot omwille van conflicten. Uit onze ervaring weten we dat de oorzaken van conflicten meestal te maken hebben met geen eenheid op niveau van doelstellingen, taakverdeling en samenwerkingsafspraken. De symptomen zijn zichtbaar in de ‘interpersoonlijke relaties’.

Hoe gaan wij te werk?

 • Stap 1. Voorbereiding: doel ownership creëren bij teamleider en teamleden en vinden van de juiste aanpak. Dit kan aan de hand van individuele gesprekken, schriftelijke bevraging, groepsintake,…
 • Stap 2. Opmaak van doelstellingen en plan van aanpak: Plaats, vorm, duur, beoogd resultaat en inhoud worden in overleg met de teamverantwoordelijke vastgelegd.
 • Stap 3 Interventie(s): We werken met diverse werkvormen: observeren en of faciliteren van teamvergaderingen, workshop, werkconferenties, residentiële programma’s, …

Afhankelijk van de beoogde doelstellingen kunnen wij gebruik maken van meerdere tools:

 • Appreciative inquiry, we gaan uit van succeservaringen , versterkende teamsituaties om ook moeilijke(re) (probleem)situaties aan te pakken.
 • Belbin, teamrollen
 • Firo-b (werken rond verschillen en fundamentele behoeften)
 • Insights
 • Kernkwaliteiten Ofman (ontwikkelen op basis van eigen kwaliteiten en die van anderen)
 • MBTI (werken rond eigen voorkeuren, effect op samenwerking met andere voorkeuren in het team)
 • Organisatiecultuur (vragenlijst die sterkten en groeimogelijkheden in kaart brengt, op vlak van doelstellingen, taak en relaties)
 • Performante teams, vragenlijst gebaseerd op het model van Ronald Fry.
 • Roos van Leary (werken rond interactie, inzicht in groepsdynamieken)